Njoftimi Ligjor

Ju lutemi lexoni me kujdes kushtet e ndryshme të përdorimit të kësaj faqeje para se ta shfletoni. Duke u lidhur me këtë faqe, ju i pranoni plotësisht këto kushte. Gjithashtu, në përputhje me nenin 6 ° të Ligjit nr. 2004-575 të 21 qershor 2004 për besimin në ekonominë dixhitale, menaxheri i https://www.pro-ide.fr është:

https://www.pro-ide.fr  Numri SIRET 88240708300014

Drejtoreshë editoriale: Elda Bleta 54000, Nancy

Email: [email protected]

Site Web : https://www.pro-ide.fr

Akomodimi

Pritësi: PRO-IDE 54000, Uebfaqja Nancy: https://www.pro-ide.fr

Zhvillimi teknik 

Adresa MatrixStudio: 54000, Uebfaqja Nancy: MatrixStudio

Kushtet e përdorimit

Kjo faqe (https://www.pro-ide.fr) është e disponueshme në gjuhë të ndryshme në internet (HTML, HTML5, Javascript, CSS, etj.) Për një përdorim më të mirë dhe grafikë më të këndshëm, ju këshillojmë që të përdorni shfletues moderne si Internet explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, etj. www.pro-ide.fr zbaton të gjitha mjetet në gatishmëri për të siguruar të dhëna të besueshme dhe përditësim të besueshëm të faqeve të saj në internet. Sidoqoftë, mund të ndodhin gabime ose lëshime. Përdoruesi duhet të sigurojë saktësinë e informacionit dhe të raportojë çdo ndryshim në faqe, që ai e konsideron të dobishëm. https://www.pro-ide.fr nuk është në asnjë mënyrë përgjegjëse për përdorimin e këtij informacioni dhe për çdo dëm të drejtpërdrejtë ose indirekt që mund të rezultojë nga ai. 

Cookies : Siti https://www.pro-ide.fr mund t'ju kërkojë të pranoni cookies për qëllime statistikore. Cookie është informacioni i vendosur në hard diskun tuaj nga serveri i faqes që po vizitoni. Ai përmban disa pjesë të të dhënave që janë ruajtur në kompjuterin tuaj në një skedar të thjeshtë teksti në të cilin një server ka qasje për të lexuar dhe ruajtur informacionin. Disa pjesë të kësaj faqeje mund të mos jenë funksionale pa pranimin e cookies. 

Hyperlinks: Uebsajtet mund të ofrojnë lidhje me faqe të tjera në internet ose burime të tjera të disponueshme në internet. https://www.pro-ide.fr nuk ka asnjë mënyrë për të kontrolluar faqet në lidhje me faqet e saj të internetit, nuk përgjigjet për disponueshmërinë e vendeve të tilla dhe burimeve të jashtme, as nuk e garanton atë. Sajti nuk mund të mbahet përgjegjës për ndonjë dëm, të çfarëdo natyre, që rezulton nga përmbajtja e këtyre faqeve ose burime të jashtme, dhe veçanërisht nga informacioni, produktet ose shërbimet që ata ofrojnë, ose nga çdo përdorim që mund t’i bëhet këtyre elementeve. Rreziqet që lidhen me këtë përdorim bien plotësisht mbi përdoruesit e internetit. Përdoruesit, pajtimtarët dhe vizitorët në faqet e internetit nuk mund të vendosin një link të kësaj faqeje pa autorizimin paraprak të shprehur të https://www.pro-ide.fr. Në rast se një përdorues ose vizitor dëshiron të krijojë një hiperlink në një nga faqet e internetit të https://www.pro-ide.fr , i takon atij të dërgojë një email të arritshëm në sajt në mënyrë që të formulojë kërkesën e tij. https://www.pro-ide.fr rezervon të drejtën të pranojë ose refuzojë një hiperlink pa pasur nevojë të justifikojë vendimin e tij.


Shërbimet e ofruara

Të gjitha aktivitetet e kompanisë dhe informacionet e saj publike janë paraqitur në faqen tonë të internetit https://www.pro-ide.fr.

https://www.pro-ide.fr përpiqet të botojë informacione sa më të sakta. Informacioni në sajt nuk është shterues dhe fotot nuk janë kontraktuale. Ata u nënshtrohen modifikimeve që janë bërë që kur u vunë në internet. Për më tepër, i gjithë informacioni i treguar në faqen www.pro-ide.fr jepet vetëm për informacion dhe ka të ngjarë të ndryshojë ose të zhvillohet pa njoftim.

Kufizimi kontraktual i të dhënave

Informacioni në këtë sajt është më i sakti I mundshëm dhe faqja përditësohet në periudha të ndryshme të vitit, por mund të përmbajë pasaktësi ose gabime teknike. Nëse vëreni një boshllëk, gabim ose dicka që duket të jetë një mosfunksionim, ju lutemi raportojeni me email në [email protected] , duke e përshkruar problemin sa më saktë që të jetë e mundur (faqe me problemin, lloji i kompjuterit dhe shfletuesi i përdorur etj.). E gjithë përmbajtja e shkarkuar bëhet me përgjegjësinë e vetë përdoruesit dhe nën përgjegjësinë e tij të vetme. Si pasojë, www.pro-ide.fr nuk mund të mbahet përgjegjës për ndonjë dëmtim të kompjuterit të përdoruesit ose ndonjë humbje të të dhënave që rezultojnë nga shkarkimi. Për më tepër, përdoruesi i faqes bie dakord të hyjë në sajt duke përdorur pajisje të kohëve të fundit, të cilat nuk përmbajnë viruse dhe me një shfletues të gjeneratës së fundit. Lidhjet e hipertekstit të vendosura brenda kornizës së kësaj faqe interneti në drejtim të burimeve të tjera të pranishme në rrjetin e internetit nuk mund të përfshijnë përgjegjësinë e https://www.pro-ide.fr.

Pronësia intelektuale

E gjithë përmbajtja në faqen https://www.pro-ide.fr, duke përfshirë, pa kufizim, grafikë, imazhe, tekste, video, animacione, tinguj, logo, gif dhe ikona, si dhe formatimi i tyre janë pronë ekskluzive e kompanisë, me përjashtim të markave tregtare, logove ose përmbajtjes që u përkasin kompanive ose autorëve të tjerë partnerë. Çdo riprodhim, shpërndarje, ndryshim, përditësim, ritransmetim ose botim, qoftë edhe i pjesshëm, i këtyre elementeve të ndryshëm është rreptësisht i ndaluar pa miratimin e shprehur me shkrim të https://www.pro-ide.fr. Ky përfaqësim ose riprodhim, me çfarëdo mënyre, përbën një shkelje të dënueshme nga nenet L.335-2 dhe vijues të Kodit të pronës intelektuale. Mosrespektimi i këtij ndalimi përbën një shkelje që mund të përfshijë përgjegjësinë civile dhe penale të shkelësit. Përveç kësaj, pronarët e përmbajtjes së kopjuar mund të marrin masa ligjore kundër jush.

Mosmarrëveshjet

Këto kushte perdorimi të https://www.pro-ide.fr rregullohen nga ligji francez dhe çdo mosmarrëveshje apo proces gjyqësor që mund të lindë nga interpretimi ose ekzekutimi i tyre do të jetë juridiksioni ekskluziv i gjykatave nga të cilat varet selia e kompanisë. Gjuha e referimit, për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të mundshme, është frëngjishtja.

Të dhënat vetjake

Në përgjithësi, nga ju nuk kërkohet të na jepni të dhënat tuaja vetjake kur vizitoni faqen tonë të internetit https://www.pro-ide.fr. Sidoqoftë, ky parim ka disa përjashtime. Në të vërtetë, për shërbime të caktuara të ofruara nga faqja jonë, mund t'ju kërkohen të dhëna të caktuara siç janë: mosha juaj, vendbanimi, gjinia. Ky është rasti kur plotësoni formularin që ju ofrohet në internet, në seksionin "Kontakt". Në çdo rast, ju mund të refuzoni të jepni të dhënat tuaja vetjake. Përfundimisht, ne mund të mbledhim automatikisht të dhëna të caktuara për ju kur thjesht shfletoni faqen tonë të internetit, në veçanti: informacione në lidhje me përdorimin e faqes sonë, të tilla si zonat që vizitoni dhe shërbimet që përdorni, IP e adresës tuaj, lloji i shfletuesit tuaj, kohët tuaja të hyrjes . Një informacion i tillë përdoret ekskluzivisht për qëllime të brendshme statistikore, në mënyrë që të përmirësojë cilësinë e shërbimeve të ofruara për ju. Bazat e të dhënave mbrohen nga dispozitat e ligjit të 1 korrikut 1998 për transpozimin e Direktivës 96/9 të 11 marsit 1996 mbi mbrojtjen ligjore të bazave të të dhënave.

sqAlbanian
Verified by MonsterInsights